astecenko 12.05.2012 09:19 Miranda IM Work

Do you really want to delete ?