astecenko 29.05.2012 08:20 Miranda IM Work

Do you really want to delete ?