dash 22.05.2012 08:51

Поставил.

Do you really want to delete ?