iLeamare 26.01.2011 17:45

[21:40:42] Shikkoku no Renya: ГОВНО
[21:40:42] Shikkoku no Renya: ГОВНО
[21:40:43] Shikkoku no Renya: ГОВНО
[21:40:43] Shikkoku no Renya: ГОВНО
[21:40:45] Shikkoku no Renya: ГОВНО
[21:40:47] Shikkoku no Renya: МНОГО ГОВНА
[21:40:52] Shikkoku no Renya: ГОВНОИЗЛИЯНИЕ
[21:41:08] Shikkoku no Renya: УБИВАТЬ
[21:41:12] Shikkoku no Renya: НУЖНО УБИВАТЬ
[21:41:20] Shikkoku no Renya: ЕЕ НУЖНО УБИТЬ
[21:41:24] Shikkoku no Renya: ГДЕ МОЙ НОЖ
[21:41:31] Shikkoku no Renya: МНЕ НУЖНО ОТРЕЗАТЬ КОЛБАСУ
[21:41:34] Shikkoku no Renya: УБИТЬ ЕЕ
[21:41:37] Shikkoku no Renya: УЬИТЬ
[21:41:41] Shikkoku no Renya: Ь
[21:41:46] Shikkoku no Renya: УЬТЬ
[21:41:52] Shikkoku no Renya: СУКА
[21:41:55] Shikkoku no Renya: УЬТЬ
[21:41:56] Shikkoku no Renya: Ь
[21:41:57] Shikkoku no Renya: Ь
[21:41:57] Shikkoku no Renya: Ь
[21:41:58] Shikkoku no Renya: Ь
[21:42:02] Shikkoku no Renya: я не курил

Do you really want to delete ?