nyamochka 30.04.2011 14:55 nyamochka.com

Десятка аниме, ненавидимых китайцами http://www.nyamochka.com/2011/04/blog-po...

Do you really want to delete ?