nyamochka 28.04.2011 08:33 nyamochka.com

Десятка качеств, которые японцы ценят в жене http://www.nyamochka.com/2011/04/blog-po...

Do you really want to delete ?