svtk 24.03.2012 09:20 nanodesu

Говно говно и не нужно. Говно.

1. Velvet-Bird 24.03.2012 11:11

говно

Do you really want to delete ?